Πάτρα, 18-12-2015

Τι ισχύει για τα κουτιά μεταφοράς κυνηγετικών σκύλων

 

Του Γιώργου Πετράκη

 

Δικηγόρου στον Άρειο Πάγο – Προέδρου Κ.Σ Αιγάλεω

 

Πάρα πολλές φορές το τελευταίο διάστημα έχει τεθεί μεταξύ των συζητήσεων ζήτημα για την νομιμότητα των κουτιών μεταφοράς των κυνηγετικών μας σκύλων με πολλούς συναδέλφους να έχουν την απορία μήπως πληρώσουν… κάποιο τσουχτερό πρόστιμο ή τους ασκηθεί ποινική δίωξη από την Τροχαία και από καταγγελίες μελών φιλοζωικών οργανώσεων.

Για το τρέιλερ, όπως είναι γνωστό σ’ όλους, όταν δηλωθεί αρμοδίως και εκδοθεί σχετική άδεια έλξεως από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Μεταφορών, δεν γεννάται ζήτημα. Επίσης, για τα κουτιά μεταφοράς των κυνηγετικών σκύλων που δεν εξέχουν από το αυτοκίνητο, δηλαδή βρίσκονται εντός του αυτοκινήτου, πάλι δεν γεννάται ζήτημα.

Ο προβληματισμός όλων γίνεται για εκείνα τα κουτιά μεταφοράς κυνηγετικών σκύλων που εξέχουν από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτά απαγορεύονται όλα, ανεξαρτήτως του μήκους της εξοχής και του όγκου τους, επειδή προεξέχουν του αυτοκινήτου και υπάρχει παραποίηση του αμαξώματος ή της άδειας κυκλοφορίας του και των πραγματικών δεδομένων του (διάσταση, χωρητικότητα, μήκος, κ.λ.π.), αλλά και μετατροπή του κέντρου βάρους και της γεωμετρίας του αυτοκινήτου.

Το ζήτημα αυτό της εξοχής των κουτιών μεταφοράς των κυνηγετικών σκύλων πρέπει να διερευνηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και γενικότερα του Νόμου, ώστε να δούμε σε ποια διάταξη αυτό απαγορεύεται και κάτω από ποιες προϋποθέσεις, ή αν απαγορεύεται εντελώς και ποιες είναι οι προβλεπόμενες ποινές, ώστε να λάβουμε τα μέτρα μας και να μην βρεθούμε μπροστά σε δυσάρεστες συνέπειες.

Το συγκεκριμένο ζήτημα εμπίπτει στο άρθρο 32 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και γίνεται αναφορά στην φόρτωση των οχημάτων. Τα κυνηγετικά κουτιά θεωρούνται εξέχοντα μεταφερόμενα φορτία. Το άρθρο 32 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που μας ενδιαφέρει άμεσα αναφέρει τα εξής:

1. Το μεικτό βάρος οχήματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του.

2. Το φορτίο του οχήματος πρέπει να τακτοποιείται και να στοιβάζεται κατά τρόπο ώστε:
α. Να μην εκτίθενται σε κίνδυνο πρόσωπα και να μην προκαλούνται ζημιές από διαρροή ή πτώση αυτού στην οδό.

β. Να μην περιορίζεται ή παρεμποδίζεται η ορατότητα του οδηγού, να μην εμποδίζεται η οδήγηση του οχήματος και να μην μειώνεται η σταθερότητα αυτού.

γ. Να μην προκαλούν θόρυβο ή σκόνη ή άλλες ενοχλήσεις , οι οποίες μπορούν να αποφευχθούν.
δ. Να μην καλύπτονται οι φανοί, συμπεριλαμβανομένων και των φανών στάθμευσης και πορείας, τα αντανακλαστικά στοιχεία, οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας και το διακριτικό σήμα της χώρας απογραφής του οχήματος, ως και τα σήματα που δίνονται με το χέρι, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

3. Τα εξαρτήματα, ως καλώδια, σχοινιά, αλυσίδες, καλύμματα, κ.λ.π. που χρησιμοποιούνται για εξασφάλιση ή προστασία του φορτίου πρέπει να σφίγγονται και να στερεώνονται καλά. Ιδιαιτέρως τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την προστασία του φορτίου πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου. Το φορτίο των φορτηγών αυτοκινήτων ανοικτού αμαξώματος που αποτελείται από υλικά, που μπορούν – κατά την διαδρομή – να εκφύγουν από το αμάξωμα ως π.χ. αδρανή υλικά, δημητριακά, χορτάρι, άχυρα, κουρέλια, κ.ά. πρέπει να καλύπτεται με ειδικό κάλυμμα, οι προδιαγραφές του οποίου θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, τα παραπάνω φορτία πρέπει να καλύπτονται με κάλυμμα κατάλληλο με τη φύση των υλικών αυτών.

4. Το φορτίο αυτό απαγορεύεται να προεξέχει από το πίσω τμήμα του οχήματος περισσότερο από 30% του μήκους του αμαξώματος. Ειδικά, στα μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες και τρίτροχα οχήματα, το φορτίο απαγορεύεται να προεξέχει περισσότερο από 0,40 μ. από τις πλευρές αυτών. Προκειμένου για ειδική μεταφορά αντικειμένων που προεξέχουν από το πίσω τμήμα των αυτοκινήτων οχημάτων πέραν του 30% του μήκους του αμαξώματος, απαιτείται προηγούμενη άδεια της κατά τόπων αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας.

5. Τα προεξέχοντα φορτία από τα εμπρός στο πίσω τμήμα ή τις πλευρές του οχήματος, αν αυτό επιτρέπεται, πρέπει να επισημαίνονται με σταθερή προσαρμοσμένη πινακίδα, διαστάσεων τουλάχιστον 0,50 Χ 0,50 λευκού χρώματος, με διαγώνιες ερυθρές λωρίδες, κατασκευασμένη από υλικό υψηλής αντανακλαστικότητας και τοποθετημένη με το πάνω άκρο, όχι πιο ψηλά από 1,60 μ. και το κάτω άκρο όχι πιο χαμηλά από 0,40 μ. από το οδόστρωμα, όταν δεν μπορούν την προεξοχή να αντιληφθούν οδηγοί των άλλων οχημάτων. Κατά τη νύχτα, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1. του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, για την επισήμανση αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται λευκό φως και λευκό αντανακλαστικό στοιχείο μπροστά, ερυθρό δε φως και ερυθρό αντανακλαστικό στοιχείο πίσω.

6. Ειδικότερα προκειμένου για μηχανοκίνητα οχήματα και αν αυτό επιτρέπεται:

α. Τα προεξέχοντα φορτία περισσότερα από ένα (1) μέτρο πέραν του μπρος ή πίσω τμήματος του οχήματος, πρέπει να επισημαίνονται οπωσδήποτε.

β. Τα φορτία τα οποία προεξέχουν κατά πλάτος περισσότερο από 0,40 μ. από το εξωτερικό άκρο του εμπρός φανού ή του πίσω ερυθρού φανού του οχήματος, πρέπει να επισημαίνονται τη νύκτα.

7. Η μεταφορά αντικειμένων που σύρονται στο έδαφος επιτρέπεται μόνον εφόσον αυτά δεν φθείρουν το οδόστρωμα και δεν δημιουργούν κίνδυνο για τους χρήστες της οδού και ύστερα από ειδική άδεια της αρμόδιας κατά τόπον Τεχνικής Υπηρεσίας.

8. Ο κάτοχος ή οδηγός αυτοκινήτου οχήματος που παραβαίνει την διάταξη της παρ.1 του άρθρου αυτού, με υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ή της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτωσης κατ’ άξονα του οχήματος κατά ποσοστό μέχρι 10%, τιμωρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών. Αν η υπερφόρτωση υπερβαίνει το 10% του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ή της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτωσης κατ’ άξονα του οχήματος, ο κάτοχος ή οδηγός αυτού τιμωρείται με πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών και σε περίπτωση που η υπερφόρτωση υπερβαίνει το 20% του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ή της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτωσης κατ’ άξονα του οχήματος, επιβάλλεται στον κάτοχο ή οδηγό αυτού πρόστιμο εκατό (100.000) δραχμών και επί τόπου αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για τριάντα (30) ημέρες από το αρμόδιο όργανο που βεβαιώνει την παράβαση, σύμφωνα με την διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Με τα ως άνω πρόστιμα τιμωρούνται και όποιοι συνεργούν στις ως άνω υπερφορτώσεις.

Αυτός που παραβαίνει τις λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

Αυτός που παραβαίνει την υποχρέωση κάλυψης φορτίου λατομικών προϊόντων, που μεταφέρεται με φορτηγά ανοικτού αμαξώματος και πρέπει να καλύπτεται με ειδικό κάλυμμα, τιμωρείται κατά τις ειδικές περί αυτής διατάξεις.

9. Σε περίπτωση επικίνδυνης φόρτωσης κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, η υπερφόρτωση με υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου μεικτού βάρους πάνω από 10%, επιβάλλεται και η ακινητοποίηση του οχήματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του παρόντος Κώδικα.

Από τα ανωτέρω συνάγεται με σαφήνεια ότι τα κουτιά μεταφοράς κυνηγετικών σκύλων, που θεωρούνται εξέχοντα μεταφερόμενα φορτία, είναι νόμιμα όταν:

Α) Δεν προεξέχουν περισσότερο από 30% του αμαξώματος του αυτοκινήτου

Β) Όταν η κατασκευή μεταφοράς δεν είναι μόνιμη και σταθερή, αλλά αφαιρούμενη και ασφαλής, ώστε να μην δημιουργείται οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Γ) Δεν περιορίζεται η ορατότητα του οδηγού, δεν καλύπτονται τα φώτα και δεν περιορίζεται ή δυσχεραίνεται η οδήγηση που πρέπει πάντα να είναι ασφαλής.

Δ) Να υπάρχουν πινακίδες που να αναγράφουν τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, όταν αυτός περιορίζεται από το κουτί μεταφοράς.

Ε) Να έχουν τοποθετηθεί αντανακλαστικές διαγώνιες ερυθρές λωρίδες (ένδειξης φορτίου) και ύπαρξη ερυθρού φωτός κατά την νύκτα και ερυθρού αντανακλαστικού στοιχείου.
Στ) Καλό είναι να είναι ασφαλισμένο σε ασφαλιστική εταιρία για τις προς τρίτους ζημιές, γιατί αυτό ενισχύει την νομιμότητά του.

Επειδή πολλοί  κυνηγοί  θεωρούν τα εξέχοντα κουτιά μεταφοράς παράνομα, αν ακολουθήσουν αυτές τις οδηγίες που επιβάλλει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, δεν θα έχουν πρόβλημα. Σημειώνεται εδώ ότι δεν απαιτείται ειδική άδεια από κάποια Υπηρεσία για το εξέχον κουτί μεταφοράς των αγαπημένων μας τετράποδων. Αρκεί κάθε μεταφορά μας να είναι πάνω απ’ όλα ασφαλής για εμάς, για τους τρίτους αλλά και για τους σκύλους μας.

. Η επίμαχη εγκύκλιος (1969/100521/14.8.2013 ) με την οποία δήθεν απαγορεύτηκαν τα κουτιά φυσικά και δεν αναφέρει ότι απαγορεύονται τα κουτιά μεταφοράς κυνηγετικών σκύλων , γιατί κάτι τέτοιο θα οριζόταν στο νόμο 4039/2012 , που σκοπό του έχει να προστατέψει τους σκύλους και τα ζώα γενικά. Καταρχήν η εγκύκλιος δεν είναι νόμος αλλά ερμηνεία του νόμου από την Δημόσια Διοίκηση. Συνεπώς σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει διάταξη νόμου που ν' απαγορεύει την μεταφορά κυνηγόσκυλών με εξωτερικά κουτιά . Η μη ασφαλής μεταφορά κυνηγετικών σκύλων είναι ένα ειδικότερο ζήτημα που προβλέπεται στο νόμο 4039/2012 και ερευνάται κατά περίπτωση και όχι γενικά. Δηλαδή το να ισχυρίζεται κάποιος ότι γενικά απαγορεύονται τα κουτιά μεταφοράς και μάλιστα μόνο τα εξωτερικά είναι λάθος γιατί κάτι τετοιο δεν προβλέπεται στο νόμο. Να θυμίσουμε ότι ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας που σκοπό του έχει να προστατέψει την οδική , δημόσια και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων , των οδηγών και των χρηστών των οδοστρωμάτων έχει εφαρμογή και στην περίπτωση των εξεχόντων κουτιών μεταφοράς κυνηγετικών σκύλων. Σε περίπτωση παράνομων προδιαγραφών ( διαστάσεων , απόκρυψη αριθμού κυκλοφορίας , έκθεση σε κίνδυνο λόγω κατασκευής , μόνιμη τοποθέτηση κλπ ) υπάρχουν ποινικές και διοικητικές συνέπειες. Συμπερασματικά δεν υπάρχει διάταξη νόμου που ν' απαγορεύει την χρήση εξωτερικών σκυλόκουτων και τα αντίθετα υποστηριζόμενα είναι πομφόλυγες (φούσκες ) που κινούνται στα όρια της υπερβολής , της εμπάθειας και της αμάθειας.

Τέλος οι κυνηγετικές οργανώσεις πρέπει να  διατυμπανίσουν προς κάθε κατεύθυνση τη νομιμότητα ( με προϋποθέσεις ) των κουτιών μεταφοράς κυνηγετικών σκύλων , γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που η οποιαδήποτε αδράνεια ή υποχώρηση θα δημιουργήσει μια νέα άσχημη πραγματικότητα .

0
0
0
s2sdefault

 

Πάτρα, 03-11-2015

 

Καθοριστική η συνδρομή της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής Πελοποννήσου στην ανεύρεση και την επιστροφή κλεμμένου κυνηγετικού σκύλου

 

 

Ξημερώματα του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου 2015 οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες Κομνηνός Αντώνης, Αρναουτόπουλος Γεώργιος και Σταμάτης Παναγιώτης με περιοχές ευθύνης τους Κυνηγετικούς Συλλόγους Κορίνθου, Λουτρακίου και Τενέας αντίστοιχα, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες εντόπισαν τον χώρο όπου φυλασσόταν κλεμμένος κυνηγετικός σκύλος τον οποίο πρόσφατα είχε χάσει και δηλώσει ο ιδιοκτήτης του στις αστυνομικές αρχές.

Οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες με το ειδικό ηλεκτρονικό σκάνερ ταυτοποίησαν τα στοιχεία του κυνηγετικού σκύλου καθώς έφερε το μικροτσίπ το οποίο αναγραφόταν στο σχετικό πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που κατείχε ο νόμιμος ιδιοκτήτης του.

Ο ιδιοκτήτης υπέβαλε σχετική μήνυση για την κλοπή του κυνηγετικού του σκύλου η οποία θα ακολουθήσει την δικαστική οδό, ενώ ευχαρίστησε τους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες των οποίων η συνδρομή ήταν καθοριστική σε όλη την διαδικασία της επανάκτησης και επιστροφής του κυνηγετικού τους σκύλου στο σπίτι του. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι όπως προβλέπεται από τον σχετικό Νόμο 4039/2012, «η κλοπή κυνηγετικού σκύλου ή σκύλου βοήθειας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ».


anevresi skylou 2

Οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες (από δεξιά) Αρναουτόπουλος Γεώργιος, Κομνηνός Αντώνης και Σταμάτης Παναγιώτης κατά την ταυτοποίηση του κυνηγετικού σκύλου.


anevresi skylou 1

Οι ιδιοκτήτες του κλεμμένου κυνηγετικού σκύλου ιδιαίτερα χαρούμενοι ύστερα από την επιστροφή του, μαζί με τον Ομοσπονδιακό Θηροφύλακα Αρναουτόπουλο Γεώργιο.0
0
0
s2sdefault

 

Πάτρα, 19-08-2015

 

 

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΤΑΝ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΕΡΔΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Μετά την απαγόρευση του κυνηγίου της πετροπέρδικας (Alectoris graeca) για τρία χρόνια από τον Δασάρχη Καλαβρύτων κ. Τσαγιαννίδη στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου μαζί με τον 1ο Κυνηγετικό Σύλλογο Πατρών και τον Κυνοφιλικό Όμιλο Αχαΐας υπέβαλλε άμεσα προσφυγή ακύρωσης και αίτηση θεραπείας προς την Περιφέρεια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου επισημαίνοντας ότι η απόφαση του Δασάρχη Καλαβρύτων στερείτο επιστημονικών δεδομένων και ειδικών μελετών και ως εκ τούτου ήταν αυθαίρετη.

Έτσι μετά την τεκμηριωμένη τοποθέτηση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, του 1ου Κυνηγετικού Συλλόγου Πατρών και του Κυνοφιλικού Ομίλου Αχαΐας ο Δασάρχης Καλαβρύτων ανακάλεσε την απόφαση του.

Ως εκ τούτου το κυνήγι της πετροπέρδικας θα επιτρέπεται κανονικά στη επαρχία Καλαβρύτων τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων και νόμων, δηλαδή κάθε Τετάρτη και Σαββατοκύριακο.

                  

          Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γεν. Γραμματέας

                                               

           Μαρκόπουλος   Κων/νος                                            Παπαγεωργόπουλος Θεόδωρος

0
0
0
s2sdefault

 

 

Πάτρα, 07-08-2015

 

Εκδήλωση καταστροφής παράνομων ηχομιμητικών συσκευών

 

Πραγματοποιήθηκε εχθές στο προαύλιο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδήλωση καταστροφής παράνομων ηχομιμητικών συσκευών από τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Τσιρώνη και την Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου. Πάνω από 150 ηλεκτρονικοί κράχτες που είχαν κατασχεθεί από τους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου μεταφέρθηκαν από όλες τις περιοχές της Πελοποννήσου στον προαύλιο χώρο του Υπουργείου, όπου καταστράφηκαν συμβολικά από τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Τσιρώνη και ομάδα Θηροφυλάκων που τους μετέφερε εκεί.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια συμφωνίας προ δεκαπενθημέρου μεταξύ του Προέδρου της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου με τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Γιάννη Τσιρώνη και οριοθετεί το πλαίσιο συνεργασίας των Κυνηγετικών Οργανώσεων με τον κ. Τσιρώνη. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν αφενός να στηλιτευτεί η λαθροθηρία και οι παράνομες πρακτικές που συνδέονται με αυτήν, ενόψει μάλιστα της έκδοσης της νέας ρυθμιστικής για τη θήρα και την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2015-2016, και αφετέρου να αναδειχθεί το έργο των Θηροφυλάκων και η ανάγκη διατήρησης του θεσμού της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων. Παρών στην εκδήλωση ήταν εκτός του Προέδρου της Γ΄ Κ.Ο.Π. και ο Πρόεδρος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος κ. Νίκος Παπαδόδημας.

Ο κ. Τσιρώνης χαιρέτησε την πρωτοβουλία και το έργο των Θηροφυλάκων και δήλωσε: «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε καμία παραβίαση ούτε του νόμου, ούτε του δημοσίου συμφέροντος ούτε της προστασίας του περιβάλλοντος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν καταστρέφοντας τις ηχομιμητικές συσκευές. Είναι και θέμα εκπαίδευσης να καταλάβουν οι άνθρωποι πόσο κακό κάνουν στο περιβάλλον γύρω τους. Πέρα από τις όποιες διαφωνίες η εξολόθρευση θηραμάτων με τέτοιες παγίδες δεν μπορεί να βρίσκει σύμφωνους ούτε τους κυνηγούς».

Ο κ. Μαρκόπουλος δήλωσε: «Στόχος μας είναι η αειφόρος ανάπτυξη και η ορθολογική διαχείριση του θηραματικού πλούτου, η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος, διότι αυτονόητα χωρίς ζωντανό και πλούσιο περιβάλλον δεν θα υπήρχε και θήραμα. Οι λαθροθήρες αποτελούν ξένο σώμα για εμάς».

Σχετικά με την υπογραφή της νέας ρυθμιστικής για τη θήρα, ο Πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου δήλωσε: «Το διοικητικό Συμβούλιο της ΚΣΕ ενεργώντας συντεταγμένα και συνολικά και με τεκμηριωμένες θέσεις διεκδίκησε και τελικά κέρδισε μια αποδεκτή ρυθμιστική απόφαση για την κυνηγετική περίοδο 2015-2016. Ο καθένας μας με τον τρόπο του, αλλά και όλοι μαζί προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε τα συμφέροντα των κυνηγών που εκπροσωπούμε σχεδόν αλώβητα και από ό,τι φαίνεται το καταφέραμε. Έχει σημασία οι κυνηγοί να συστρατεύονται στους Κυνηγετικούς Συλλόγους διότι μόνον με ενότητα μπορούμε να διεκδικούμε και να κερδίζουμε».

Αναφερόμενος δε ο κ. Μαρκόπουλος στον κ. Τσιρώνη δήλωσε: « Ο Υπουργός λειτούργησε ως υπεύθυνος Υπουργός της Κυβέρνησης παραμερίζοντας προσωπικές και κομματικές θέσεις και ενήργησε εξετάζοντας το δίκαιο και τεκμηριωμένο αίτημα 200.000 πολιτών. Τα δημοσιεύματα δε των τελευταίων ημερών απ’ ό,τι φαίνεται τον αδικούν».

 

 

 

katastrofh kraxtvn 7

 

katastrofh kraxtvn 2

 

katastrofh kraxtvn 3

 

katastrofh kraxtvn 4

 

katastrofh kraxtvn 5

 

katastrofh kraxtvn 6

 

0
0
0
s2sdefault

 

Πάτρα, 10-07-2015

 

Αυθαίρετη η απαγόρευση θήρας της ορεινής πέρδικας στα Καλάβρυτα

 

Καταδικάζουμε την απαράδεκτη απόφαση του Δασάρχη Καλαβρύτων με την οποία απαγορεύει το κυνήγι της πέρδικας στην περιφέρεια του Δήμου Καλαβρύτων για τρία χρόνια η οποία όχι μόνο είναι αντικανονική και παραβαίνει τις σχετικές εγκυκλίους και διατάξεις, αλλά στερείται παντελώς οιονδήποτε επιστημονικά τεκμηριωμένων στοιχείων.

Καλούμε την υπηρεσία όπως άμεσα ανακαλέσει την σχετική απόφαση τηρώντας τα όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία καθώς επίσης μας παρουσιάσει εάν έχει όποια πληθυσμιακά στοιχεία διαθέτει που να αποδεικνύουν την πληθυσμιακή μείωση του είδους στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Καλαβρύτων τόσο εντός των καταφυγίων άγριας ζωής όσο και στις επιτρεπόμενες εις τη θήρα περιοχές της περιφέρειάς του.

Επισυνάπτουμε την υπ’ αριθ. 98108/3848/10-92008 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπου αναφέρεται ότι δεν επιτρέπονται οι τοπικές απαγορεύσεις θήρας που τροποποιούν την γενική ρυθμιστική θήρας και σε κάθε περίπτωση αυτές πρέπει να ανακαλούνται ή να τροποποιούνται σχετικά.

Τονίζουμε δε ότι αυθαίρετες αποφάσεις που πλήττουν την κυνηγετική δραστηριότητα θα προσβάλλονται άμεσα από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου ως έχοντες έννομο συμφέρον και επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας.0
0
0
s2sdefault

 

Πάτρα, 15-04-2015

Η Αλήθεια για τη Ζάκυνθο!

 

Επειδή στα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης γράφονται αρκετά τα οποία δεν έχουν δόση αλήθειας και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, η Γ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου κάνει γνωστά τα εξής:

Με τα έγγραφα 123325/1104/1-4-2015 και 124044/1283/7-4-2015 το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μας ζήτησε να συνδράμουμε τις δασικές αρχές της Ζακύνθου στην προσπάθεια πρόληψης της όποιας τυχόν λαθροθηρίας λάβει χώρα στην Ζάκυνθο.

Όπως ήταν φυσικό, τόσο η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος και οι άλλες Ομοσπονδίες, όσο και εμείς, ανταποκριθήκαμε σε αυτό το κάλεσμα για βοήθεια θέτοντας στην διάθεση των δασικών υπηρεσιών 25 θηροφύλακες των κυνηγετικών ομοσπονδιών και αρκετά τζιπ αυτοκίνητα.

Συνεπείς λοιπόν στην δέσμευσή μας χτες Τρίτη 14 Απριλίου στις 11:00 συγκεντρώθηκαν στην Κυλλήνη η ανωτέρω δύναμη θηροφυλάκων και ο Πρόεδρος της Κ.Σ.Ε. κος Παπαδόδημας Νικόλαος, ο Πρόεδρος της Γ΄Κ.Ο.Π. κος Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος και το μέλος του Δ.Σ. της Δ΄Κ.Ο.Σ.Ε. κος Σταθόπουλος Νικόλαος.

Εκεί διαπιστώσαμε ότι οι λιμενικές αρχές απαγόρευσαν την επιβίβαση των τζιπ και των θηροφυλάκων στο πλοίο φοβούμενοι προφανώς ενδεχόμενα επεισόδια δεδομένου ότι στο λιμάνι της Ζακύνθου ευρίσκοντο συγκεντρωμένοι αρκετές εκατοντάδες Ζακυνθινοί κυνηγοί οι οποίοι μάλιστα το πρωί προπηλάκισαν τον Διευθυντή Δασών Ζακύνθου κο Θωμόπουλο κατά την αποβίβασή του στο νησί.

Αποφασίστηκε μετά από μαραθώνιες επικοινωνίες με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς φορείς να πραγματοποιηθεί μια σύσκεψη στην Ζάκυνθο προκειμένου να εξεταστούν τα δεδομένα..

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ναυτιλιακό πρακτορείο αρνήθηκε να εκδώσει ατομικά εισιτήρια τόσο στον πρόεδρο της Γ΄Κ.Ο.Π. όσο και στον πρόεδρο της Κ.Σ.Ε. και τον εκπρόσωπο της Δ΄Κ.Ο.Σ.Ε. Μετά από σχετική φασαρία το πρόβλημα ξεπεράστηκε και οι ανωτέρω έφτασαν στην Ζάκυνθο περίπου στις 13:30.

Πράγματι στο νησί ήταν συγκεντρωμένοι αρκετοί κυνηγοί.

Στις 14:00 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό την αιγίδα του Δ/ντή Δασών κου Θωμόπουλου ο οποίος δήλωσε ότι τελικά η υπηρεσία του θα αναλάβει το έργο της φύλαξης του νησιού και ότι προς το παρόν δεν θα χρειαστεί την βοήθεια και την συνδρομή των Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων.

Μετά τα πιο πάνω, οι δυνάμεις της θηροφυλακής που ευρίσκοντο στην Κυλλήνη αναμένοντας περαιτέρω οδηγίες επέστρεψαν στην βάση τους αφού μετά τις ανακοινώσεις της δασικής υπηρεσίας δεν υπήρχε κανένας λόγος συνδρομής.

Σημειώνουμε τέλος ότι οι θηροφύλακες της Γ΄Κ.Ο.Π. και δασικός υπάλληλος αναχώρησαν κανονικά από την Ζάκυνθο για την φύλαξη των νήσων Στροφάδων όπως γίνεται τα τελευταία 14 χρόνια.

Αυτή και μόνο αυτή είναι η πραγματικότητα…!!!

 

 

 

0
0
0
s2sdefault


Πάτρα, 14-04-2015

 

Καθαρές κουβέντες!

 

Πληροφορηθήκαμε ότι αρκετοί Ζακυνθινοί επισκέφθηκαν τον Υφυπουργό Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κοντονή ο οποίος εκλέγεται βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Ζάκυνθο, προκειμένου να του διαμαρτυρηθούν για την επιχείρηση θηροφύλαξης του νησιού που επίκειται.

Με έκπληξη επίσης πληροφορηθήκαμε ότι ο αξιότιμος κ. Κοντονής ως Πόντιος Πιλάτος, προκειμένου να φανεί αρεστός και να μη δυσαρεστήσει τους πελατειακούς ψηφοφόρους του, αποποιήθηκε κάθε ευθύνη της κυβέρνησης της οποίας είναι Υπουργός και επέρριψε «τις ευθύνες» για την προσπάθεια πάταξης της λαθροθηρίας και εφαρμογής της νομιμότητας στις Κυνηγετικές Οργανώσεις.

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις κ. Κοντονή δεν υποκαθιστούν την Πολιτεία και τις Υπηρεσίες της. Απλά την συνεπικουρούν και βοηθούν το έργο της και μάλιστα στα δύσκολα!!!

Λυπούμεθα που αντί να είστε υπέρμαχος της νομιμότητας και να συνδράμετε στην προσπάθεια να πάψει να διασύρεται διεθνώς η όμορφη Ζάκυνθος λόγω της λαθροθηρίας, την οποία ανήγαγαν σε ευρωπαϊκό ζήτημα οι οικολογικο-περιβαλλοντικές οργανώσεις, δεν παίρνετε τις ευθύνες που σας αναλογούν ως δημόσιο πρόσωπο και πετάτε το μπαλάκι αλλού.

Λυπούμεθα που τα οικονομικά συμφέροντα κάποιων που νοικιάζουν παράνομα καρτέρια για παράνομη χρήση βρίσκουν ανταπόκριση σε ένοχες σιωπές.

Σε τελική ανάλυση κ. Κοντονή, γιατί δεν επικοινωνείτε με τον αρμόδιο για το κυνήγι Υπουργό κ. Τσιρώνη να του ζητήσετε να κάνει τα στραβά μάτια!!! Ή ακόμη καλύτερα γιατί δε ζητήσατε ως κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκδώσει ντιρεκτίβα ώστε αυτό το παραδοσιακό όπως λέγεται Απριλιάτικο κυνήγι να πάψει να είναι παράνομο;;;

Θυμίζουμε στον κ. Κοντονή ότι η μετάβαση σοβαρής δύναμης θηροφυλάκων των Κυνηγετικών Οργανώσεων στη Ζάκυνθο είναι απόρροια της εντολής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τα υπ’ αριθ. 123325/1104/1-4-2015 και 124044/1283/7-4-2015 έγγραφά του με τα οποία μας ζήτησε δίνοντάς μας τη σχετική εντολή να συμμετέχουμε με θηροφύλακές μας προκειμένου να βοηθηθεί η Δασική Υπηρεσία.

Αν λοιπόν όλα όσα πληροφορηθήκαμε ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, είστε υποχρεωμένος να πάρετε δημόσια και ξεκάθαρη θέση για το θέμα. Εάν εσείς ως Πολιτεία είστε υπέρ της παράνομης θήρας και την επικροτείτε, τότε εμείς να αποσύρουμε τους θηροφύλακες μας και σεις να πάρετε τις ευθύνες για τις συνέπειες.

Καθαρές κουβέντες κύριε Κοντονή. Περιμένουμε άμεσα τη δημόσια τοποθέτησή σας και τις ενέργειές σας ως αρμόζει σε πολιτικούς άνδρες και δη Υπουργούς με ανάστημα.

- Ο Πρόεδρος –

 

 

Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος

0
0
0
s2sdefault

Πάτρα, 09-04-2015

 

Λαθροθηρία    stop

 

Ως γνωστόν, τα τελευταία 14 χρόνια η παρουσία των Θηροφυλάκων της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου στις νήσους Στροφάδες αποτρέπει εις το απόλυτο την άσκηση παράνομης θήρας στα νησιά, τα οποία σημειωτέον αποτελούν τον πρώτο σταθμό ξεκούρασης και για μεταναστευτικά είδη και ιδιαιτέρως του τρυγονιού.

 

Επί 40 ημέρες Θηροφύλακες της Γ΄ ΚΟΠ εγκαθίστανται στα νησάκια αυτά σε εναλλασσόμενα γκρουπ εγγυώμενοι την προστασία των αποδημητικών ειδών κατά την εαρινή αυτή μετανάστευση.

 

Μεγάλο όμως πρόβλημα παραμένουν σποραδικά φαινόμενα παράνομης θήρας και στο νησί της Ζακύνθου. Φαινόμενα που αφενός εκθέτουν την ελληνική κυνηγετική οικογένεια διεθνώς και αφετέρου εγκυμονούν κινδύνους λήψης περισσοτέρων μέτρων όσον αφορά το κυνήγι του τρυγονιού στην Ελλάδα γενικότερα. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το Απριλιάτικο κυνήγι του τρυγονιού αποτελεί για αυτούς παράδοση. Οι παραδόσεις είναι σεβαστές, αρκεί αυτές να γίνονται στα πλαίσια της νομιμότητας και να μη λειτουργούν αρνητικά εις βάρος του γενικότερου συνόλου.

 

Πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι το κυνήγι που διέπεται από άγραφους και γραπτούς νόμους στην Ελλάδα τελειώνει στις 28 Φεβρουαρίου κάθε χρόνου. Όποιος ασκεί θήρα μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία, ο ίδιος θέτει τον εαυτό του εκτός νόμου και παράλληλα εκθέτει τον ίδιο τον εαυτό του σε σοβαρές ποινικές κυρώσεις που προβλέπει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Στα πλαίσια αυτά, από την Τρίτη 14 Απριλίου έως και την 20η Μαΐου στη Ζάκυνθο θα μεταβεί ισχυρή δύναμη θηροφύλαξης 25 Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων και περιπολικών υπηρεσιακών τζιπ, η οποία θα απαρτίζεται τόσο από Θηροφύλακες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου οι οποίοι θα έχουν μαζί με τους Δασικούς υπαλλήλους της Ζακύνθου τον επίσημο ρόλο των αρμόδιων ανακριτικών οργάνων, όσο και από Θηροφύλακες άλλων Κυνηγετικών ομοσπονδιών της ελληνικής επικράτειας.

 

Η απόφαση λοιπόν της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος και ο συντονιστικός της ρόλος και η απόφαση του συνόλου των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών να συνδράμουν την προσπάθεια αυτή, αφενός καταδεικνύει την συνολική ανησυχία και καταδίκη των φαινομένων λαθροθηρίας, αφετέρου βοηθά ώστε να μην μετακινηθεί όλη η δύναμη θηροφύλαξης της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου στη Ζάκυνθο, προκειμένου να μην αποδυναμωθεί η φύλαξη των παραλίων περιοχών της Πελοποννήσου, στις οποίες επίσης θα υπάρχει ενισχυμένη θηροφύλαξη. Πρέπει να σημειωθεί ότι η όλη προσπάθεια θα έχει τη συνεχή υποστήριξη και από τις Αστυνομικές Αρχές της Ζακύνθου, ενώ σημαντικότατη είναι και η συμβολή στην όλη προσπάθεια της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου.

 

Ίδια αντιμετώπιση προστασίας θα τύχουν και οι νήσοι Παξοί-Αντίπαξοι, η Κέρκυρα και οι Οθωνοί με ισχυρές δυνάμεις θηροφύλαξης από τις γειτονικές Κυνηγετικές Ομοσπονδίες.

 

Δεν είναι δυνατόν και δεν επιτρέπουμε η πανέμορφη Ζάκυνθος και οι όμορφοι και φιλόξενοι κάτοικοί της να χαρακτηρίζονται ως παράνομοι και εν δυνάμει στυγνοί δολοφόνοι και να στιγματίζονται διεθνώς από κακόβουλα και προκατασκευασμένα αρνητικά προπαγανδιστικά σχόλια και δημοσιεύματα από κάποιες ΜΚΟ και οικολογικές οργανώσεις που στόχο έχουν να διασύρουν και τη Ζάκυνθο και την Ελλάδα και την κυνηγετική οικογένεια.

 

Με βάση τα πιο πάνω καλούνται και ειδοποιούνται όσοι στο πίσω μέρος του μυαλού τους ενδεχομένως έχουν την πρόθεση να προβούν σε παράνομη θήρα να την αποβάλουν άμεσα, διότι οι κυρώσεις θα είναι πολύ σοβαρές και η ευθύνη θα βαρύνει τους ίδιους.


 

 

- Ο Πρόεδρος –

 

 

Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος

 

0
0
0
s2sdefault

 

 

 

Προς:

ΤΥΠΟΣ-ΚΥΝΗΓΙ

Υπόψη:

1) Εκδότη κου Αλέξη Σκαναβή και

2) Διευθυντή κου Πάνου Αμυρά


                                                                           

Αγαπητοί Κύριοι,

 

Πληροφορηθήκαμε στο τρέχον τεύχος του ΤΥΠΟΣ-ΚΥΝΗΓΙ ότι σταματά πλέον η έκδοση του ένθετου αυτού, κάτι που μας λυπεί ιδιαίτερα, καθώς το συγκεκριμένο ένθετο μέσα από την δημοσιογραφικά αντικειμενική και πάντα πληροφορημένη ορθά συντακτική του ομάδα και τους συνεργάτες της, έχει προσφέρει πάρα πολλά στον Έλληνα κυνηγό όσον αφορά την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή του.

 

Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή περί παύσεως της έκδοσης του ένθετου ΤΥΠΟΣ-ΚΥΝΗΓΙ που τόσα χρόνια τώρα έχει θέσει τις βάσεις μίας απαράμιλλης επικοινωνίας με τους αναγνώστες του και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καθώς επίσης και την εξασφάλιση της ίσης και μη κατευθυνόμενης αντιμετώπισης των αναγνωστών κυνηγών είναι λάθος και θα πρέπει να επανεξεταστεί.

 

Η κυνηγετική οικογένεια αναγνωρίζει το πολύπλευρο και σημαντικό έργο του ΤΥΠΟΣ-ΚΥΝΗΓΙ, του κ. Απόστολου Αντωνάκη και του συνόλου της συντακτικής ομάδας και είναι δεδομένο ότι θα συμπαρασταθεί στην συνέχιση του έργου της που συνιστά μεγάλη προσφορά επικοινωνίας, προώθησης και προβολής των κυνηγετικών θεμάτων και της κυνηγετικής παιδείας γενικότερα, του έργου και των δράσεων των κυνηγετικών οργανώσεων, αλλά και την στήριξη των δράσεων της υπαίθρου, μεταξύ των οποίων και της κυνηγετικής δραστηριότητας.

 

Αγαπητοί κύριοι, εκπροσωπώντας αρκετές χιλιάδες κυνηγούς, θα θέλαμε να εκφράσουμε την θλίψη, την αγωνία και την δυσαρέσκεια για την απόφασή σας αυτή και παρακαλούμε όπως επανεξεταστεί το όλο θέμα.

 

- Ο Πρόεδρος –

 

 

- Ο Γ. Γραμματέας –

Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος

Παπαγεωργόπουλος Θεόδωρος

 

 

 


0
0
0
s2sdefault

Σελίδα 1 από 2

 Επικοινωνία
ΈΔΡΑ: Πάτρα Δ. Γούναρη 9-11  Τ.Κ.:26221  Τ.Θ.: 3009 Τήλ: 2610-361671 / 72 FAX: 2610-346614 Email: info@gkop.gr

© 2016 Gkop. All Rights Reserved. Designed By Aktis.gr

Search